İlgili Bağlantılar

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

TPD - Türk Psikologlar Derneği
Türkiye’de psikologların meslek örgütüdür. Türkiye’de psikoloji biliminin çağdaş düzeye ulaşmasını, psikologların mesleki haklarının korunmasını ve ulusal psikoloji sorunlarının çözümlenmesini, psikoloji bilimi ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunulması amacı ile kurulmuştur.

EFPA - Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu (European Federation of Psychologists' Associations)
Avrupa’daki 34 Ulusal Psikoloji Derneği’ni çatısı altında toplamış olan, psikolojinin çeşitli alanlarında yürütülen akademik eğitim, uygulama ve araştırmalara yönelik olarak Avrupa içi işbirliğini sağlamak üzere etkinlik gösteren bir örgüttür.

APA - Amerikan Psikoloji Birliği
Birleşik Devletler’de ve dünyada psikoloji alanını temsil eden en geniş bilimsel ve mesleki örgüttür.

IUPsyS - Uluslararası Psikoloji Bilimi Birliği (International Union of Psychological Science)
Temel ve uygulamalı bir bilim olarak psikolojinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde gelişmesi, temsil edilmesi ve ilerlemesi amacıyla etkinlik gösteren örgüttür.

Psikoloji Bilimi Birliği (The Association for Psychological Science)
Psikoloji Bilimi Birliği (önceki adıyla Amerikan Psikoloji Derneği) bilimsel psikolojinin gelişmesi ve ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi amacıyla etkinlik gösteren, kar amacı gütmeyen bir örgüttür.

EFPSA - Avrupa Psikoloji Öğrencileri Dernekleri Federasyonu (European Federation of Psychology Students' Associations)
Avrupa psikoloji öğrencileri derneklerinin oluşturduğu çok-kültürlü bir ağ olan EFPSA, Avrupa’daki psikoloji öğrencilerinin gereksinimleri ve ilgi alanlarını temsil etmek, bilimsel işbirliğini arttırmak ve kültürel alışverişi sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG)
Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki psikoloji öğrencilerini bir araya getirmeyi, bir takım etkinlikler yapmayı, akademik ve sosyal projeler geliştirmeyi, öğrencileri iletişim halinde tutmayı hedefler.

TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve yaygınlaştırmayı amaçlayan başlıca kuruluştur.

ETİK VE İNSAN HAKLARI

TPD Etik Yönetmeliği
Psikoloji mesleği ve biliminin standartlarını belirlemek ve bu standartları en yüksek düzeyde uygulayıp, korumak için vardır.

Psikologlar için Etik İlkeler Evrensel Bildirgesi
Tüm dünyada psikologların mesleki ve bilimsel çalışmalarında en yüksek etik değerlerle hareket etmesine rehberlik eden ortak ahlaki çerçeveyi sunmaktadır.

EFPA Etik Kodları ***

APA Psikologlar için Etik İlkeler ve Davranış Kuralları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan, insan hakların dünyaca etkin olarak tanınması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bildirgedir.

PROFESYONEL GELİŞİM İÇİN YARARLI BAĞLANTILAR

EuroPsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu)
Psikologlar için Avrupa kalite standardı ve bu standardı karşılayan psikologlar için Yüksek Lisans düzeyinde mesleki sertifikadır.

EuroPsy Uzmanlık sertifikası
Bu sertifika psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey (doktora) bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. 

BİLİMSEL YAZIM KURALLARI

APA Formatı (The Basics of APA Style®)
APA’nın belirlediği resmi akademik yazım formatıdır. Bilimsel çalışmaların raporlaştırılmasında ya da yayınlanmasında ortak bir biçim kullanılmasını sağlar. Alıntı yapma, referans verme, yazım dilindeki yanlılığı azaltma ve intihali önlemek üzere standartlar sunar.

KONGRELER

Ulusal Kongreler
Psikoloji ve ilgili alanlarda düzenlenen ulusal kongreler
Uluslararası Kongreler
Psikoloji ve ilgili alanlarda düzenlenen uluslararası kongreler

PSİKOLOJİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN HAKEMLİ DERGİLER

Türk Psikoloji Dergisi
TPD süreli yayını olan ve SSCI kapsamında yer alan Türk Psikoloji Dergisi, ağırlıklı olarak görgül araştırma makalelerine yer vermektedir.

Türk Psikoloji Yazıları
TPD süreli yayını olan Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir.