Ana içeriğe atla

Laboratuvarlar

Bölüm akademik kadrosunun özellikle yoğunlaştığı araştırma alanları bulunmaktadır ve bu alanlardaki psikoloji laboratuvarları kurulma aşamasındadır. Psikoloji öğrencisi için araştırma deneyimi önemli bir donanım olduğu için TEDÜ psikoloji öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine katılmaları ve deneyim kazanmaları özellikle teşvik edilir.

1) Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Araştırma Laboratuvarı 

Psikolojinin farklı alt dallarında (klinik, sosyal, gelişim, bilişsel vb.) araştırma, uygulama ve gözlem yapmaya olanak sağlayan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği bir ortam sunmaktadır. Klinik Psikoloji Uygulama Birimi ve Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’ndan oluşmaktadır.

 • Klinik Psikoloji Uygulama Birimi: Bu birimde yer alan gözlem görüşme ve test odalarında, lisans öğrencileri alanda sıklıkla kullanılmakta olan test ve değerlendirme yöntemlerini izlemekte ve Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrencileri ise klinik uygulama ve süpervizyon için danışan görmekte ve süpervizyon almaktadırlar. Ayrıca, birim bünyesinde aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

Aile ve Gelişim Odaklı Araştırmalar: Bu kapsamdaki araştırmalarımız ailenin bağlamsal özelliklerinin, ana babalığa geçişin, farklı çocuk yetiştirme ve ana babalık davranışlarının bebek, çocuk ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine, okul başarılarına ve psikososyal işlevselliğine etkilerini ele almaktadır. Diğer üniversite ve bölümlerle işbirliği içinde ortak projeler yürütülmektedir. Devam eden araştırma projelerinden birinde, anne babanın otoritesinin ve kontrolünün ergen ve anne baba tarafından farklı konularda nasıl algılandığı, bu algının hem ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansıması hem de sosyal değişim ve ailenin ekonomik statüsü gibi parametrelere göre nasıl değiştiği ve ergenin bazı gelişimsel davranışlarıyla ne şekilde ilişkili olduğu incelenmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İletişim:

 • Prof. Dr. Melike Sayıl
 • TED Üniversitesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • Tel: (312) 585 0174
 • E-posta: melike.sayil@tedu.edu.tr

Aile Yaşam Döngüsü ve Kriz Odaklı Araştırmalar: Bu odak altında, aile sistemini ve sistem içindeki bireyleri, aile yaşam döngüsü, krizler ve psikolojik uyum açısından inceleyen çalışmalar yer alıyor. Bu kapsamda, durumsal ya da gelişimsel krizler, kayıp ve yas süreçleri ile aile dinamikleri ve işleyişi arasındaki çok yönlü ilişkiler ve aile içinde kuşakaşkın aktarımları ele alan araştırmalar yürütüyoruz. Psikoloji biliminin son yıllarda üzerinde durmaya başladığı doğum öncesi bağlanma konusuna odaklanan araştırma projelerimiz de bulunuyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İletişim:

 • Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
 • TED Üniversitesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • Tel: (312) 585 0181
 • E-posta: ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Psikolojik Travma Çalışmaları: Doğal ya da insan eliyle ortaya çıkan afetlerden, istismar, şiddet ve ölümcül hastalıklara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, travmatik yaşantıların toplumsal, ailesel ve bireysel düzeydeki etkilerinin anlaşılmasına ve yine tüm bu düzeylerde psikolojik dayanıklığın arttırılmasına katkı sağlamak üzere bilimsel araştırma ve eğitim etkinlikleri yürütüyoruz. Bireylerin, ailelerin ve toplumların travma ve kayıplarla nasıl başettiği sorusuna odaklanarak, bu süreçte rol oynayan mekanizmaları, risk etkenleri ve koruyucu etkenleri derinlemesine incelemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken, diğer üniversitelerden travma alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve psikoloji öğrencileri ile işbirliği kurmaya önem veriyoruz.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İletişim:

 • Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
 • TED Üniversitesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • Tel: (312) 585 0181
 • E-posta: ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı: Bu laboratuvarda insan belleği ve bilişsel sistemi üzerine deneyler yürütülmekte; lisans ve yüksek lisans öğrencileri istedikleri takdirde bu deneylere katılabilmektedir. Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar otobiyografik bellek, bağlanma ve bellek, travma ve bellek ilişkisi, duygu ve bellek ilişkisi, toplumsal bellek gibi konuları içermektedir.

Gerçek Yaşam Bilişleri Araştırmaları: Bu kapsamdaki araştırmalarımız temel olarak gerçek yaşamda bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığını anlamaya yöneliktir. Araştırma konularımızı temel olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, farklı ipucu özelliklerinin doğrudan ve üreterek hatırlanan otobiyografik anıları nasıl etkilediği üzerinedir. İkinci araştırma konumuz, duygular ile anıların hatırlanma süreçleri arasındaki ilişkileri anlamaya yöneliktir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğunda ve depresyonda görülen hatırlama problemleri bu alanda araştırdığımız konular arasında yer almaktadır. Son olarak, daha önce Kanada’da geliştirmiş olduğumuz Transitional Impact Scale (Svob, Brown, Reddon, Uzer & Lee, 2013) isimli ölçeğin Türkçe’ye uyarlamasını yapıyoruz. Bu ölçek, göç, boşanma, yakın kaybı gibi önemli değişimlere yol açan olayların yarattığı etkileri ölçmek için geliştirilmiştir. Bu ölçeği, farklı gruplara ve farklı tip olaylara uygulayarak, geçiş olayları, stres, travma ve biliş arasındaki ilişkileri daha iyi anlamayı hedefliyoruz.
Ayrıntılı bilgi için:

İletişim:

 • Doç. Dr. Tuğba Uzer Yıldız
 • TED Üniversitesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • Tel: (312) 585 0180
 • E-posta: tugba.uzer@tedu.edu.tr

2) Karşılaştırmalı Biliş Laboratuvarı 

Karşılaştırmalı Biliş Laboratuvarı”nın amacı insan, başka memeli türler (sıçan ve genetiği değiştirilmiş fare ırkları) ve teleost balık türleri kullanarak hafıza, öğrenme, unutma, sosyal çıkarım konularında, öğrencilere  ve diğer araştırmacılara davranışsal ve nöropsikolojik yöntemleri kullanarak deney yapma imkanı sunmasıdır. Bu laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilecek deneylerin bel kemiği bilişsel işlevlerin sergilendiği davranış deneyleri olacaktır. Farklı türlerin karşılaştırılmasından çıkan ortak bilişsel bulguların sinir sistemi yapısı ve işleyişi üzerindeki yansımaları da ileriki aşamalarda irdelenecektir. Aynı yaklaşımlar kullanılarak, farklı türlerde hangi ortak biyolojik mekanizmalar hedeflendiğinde nörogelişimsel bozuklukları (örn. Otizm spektrum  bozuklukları) modelleyebiliriz gibi sorulara da cevaplar aranacaktır. Bu bütüncül yaklaşımla, psikolojinin farklı alt alanlarına ilgisi olan öğrencilerin ve araştırmacıların kontrollü ve karşılaştırmalı deneylerle hayatları boyu yararlanacakları bilimsel araştırma disiplini ve etiğini oluşturmaları hedeflenmektedir. 

Fotoğraflar için tıklayınız: 12

İletişim: 

 • Dr. Öğr. Üyesi Bengi Ünal
 • Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Temuçin Ünal 
 • TED Üniversitesi 
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü 
 • Tel: (312) 585 0230 - 32 
 • E-posta: bengi.unal@tedu.edu.tr / cagri.unal@tedu.edu.tr

3) Politik Psikoloji Laboratuvarı  

Bu laboratuvarda gruplar arası ilişkiler ve politik psikolojinin çeşitli konuları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu  araştırma grubu, sosyal psikoloji alanında doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerden oluşmaktadır. Ancak, sosyal psikoloji alanına ilgi duyan ve araştırma motivasyonu yüksek lisans öğrencileri de laboratuvardaki araştırmalarda görev almak için başvurabilirler. Politik psikoloji laboratuvarında çalışmalar, TED Üniversitesi  Psikoloji Bölümü ve  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ortak yürütülmektedir. 

İletişim: 

 • Dr. Öğr. Üyesi Nevin Solak
 • TED Üniversitesi 
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü 
 • Tel: (312) 585 0265 
 • E-posta: nevin.solak@tedu.edu.tr