Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Psikoloji Bölümünden mezun bir öğrenci;

 1. Psikolojinin temel kuram, kavram ve yöntemlerinin bilgisine karşılaştırmalı olarak sahip olur ve bu bilgileri farklı düzeylerde kullanabilir.
 2. Psikoloji biliminin diğer bilim dalları arasındaki yerini ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrar ve karşılıklı olarak katkı ve sınırlılıkları tanır.
 3. Kişilerarası ve toplumsal olay ve sorunlarda psikoloji okuryazarlığına sahip olur.
 4. Psikoloji bilgi birikiminden analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme yoluyla soru ve hipotez üretebilir, analiz ve değerlendirme yapabilir
 5. Basılı ve elektronik kaynakları ve veri tabanlarını kullanarak amacı doğrultusunda bilgiye ulaşır, değerlendirir ve kullanır.
 6. Mesleki etkinlik alanlarında gelişme yaratmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla sorumluluk ve inisiyatif alır ve işbirliği yapar.
 7. Mesleki etkinlik alanlarında işlev görebilmek için temel düzey ölçme, değerlendirme ve görüşme becerilerine sahip olur.
 8. Araştırma sürecini (veri toplama, veriyi uygun istatistiksel tekniklerle analiz etme ve raporlama gibi) tüm aşamalarıyla yürütme becerisine sahip olur.
 9. Kişisel ve mesleki gelişiminde ilgi ve merakını besler, hayat boyu öğrenme ilkesini benimser.
 10. Psikolojide Türkçe ve İngilizce alan yazını izleyebilir, yazılı ve sözlü etkin iletişim becerileriyle aktarabilir.
 11. Bireysel (yaş, cinsiyet, etnik kimlik, din ve cinsel eğilim gibi) ve kültürel farklılıklara saygı duyar, önyargısız yaklaşabilir.
 12. Psikolojide eğitim, ölçme, değerlendirme ve veri analizi için gerekli yazılımları, teknik ve araç gereçleri kullanır.
 13. Araştırma ve değerlendirmede ve tüm mesleki etkinliklerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bunlara uygun davranır.