Ana içeriğe atla

Danışma Kurulu Yönergesi

                                                                                   TED ÜNİVERSİTESİ

                                                                             FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                                                                                  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

                                                                              Danışma Kurulu Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünün, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla danışma kurulunu oluşturmak ve çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünün, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (f) fıkrası ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönergede geçen:

 1. Üniversite: TED Üniversitesini
 2. Birim: Psikoloji Bölümünü
 3. Danışma Kurulu: TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Danışma Kurulunu ifade eder.   

 İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Görev ve Sorumluluklar

Bölüm Danışma Kurulu

MADDE 5- (1) Bölüm Danışma Kurulu;ilgili meslek topluluğu ile program/bölümün bağlarını geliştirmeyi ve öğretim üyeleri, öğrenciler ve meslek uygulayıcılarının programın eğitim hedeflerine ve ders içeriğine katkılarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kurul Üyelerinin Belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Kurulların 5 -10 üyeden oluşması ve üyelerinin arasında öğrenci, mezun, öğretim üyeleri (iç ve dış), mesleğin değişik alanlarından temsilciler ve Bölüm Başkanı’nın bulunması gerekmektedir.

(2) Kurul üyelerinin en az üçte birinin akademisyenlerin dışından olması ve öğrenci temsilcisinin seçilmiş olması veya seçilmiş temsilciler tarafından belirlenmesi esastır.

Kurul Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulları üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

 1. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine yukarıdaki bahsi geçen yeni üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilebilir.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 8- (1) Danışma Kurulunun Görevleri şunlardır: 

 1. İlgili meslek topluluğu ile program/bölümün bağlarını geliştirmeyi ve öğretim üyeleri, öğrenciler ve meslek uygulayıcılarının programın eğitim hedeflerine ve ders içeriğine katkı sağlamak amacıyla Birime tavsiye niteliğinde öneriler sunmak,
 2. Danışma kurulu tarafından, kendi alanlarında geliştirilen görüş ve önerileri değerlendirerek, yapılacak çalışmalar hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
 3. Kamu ve özel sektör, kurum, kuruluş ve meslek odaları ile sivil toplum örgütlerinden gelecek talep ve önerileri değerlendirmek,
 4. Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanlarda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,
 5. Birimin ders müfredatlarının güncellenmesi ve özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda ilgili birim yöneticilerine tavsiyelerde bulunmak,
 6. İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak,
 7. Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve motivasyonlarının artırılması amacıyla deneyim aktarımına ilişkin çalışmalar yapmak,
 8. Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak,
 9. Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde sunmak, 

 

Danışma kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 - (1) Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması birim sekreterliğinin sorumluluğundadır.

 • Danışma Kurulu, Bölüm Başkanı’nın çağrısı üzerine birim sekreterliği tarafından tüm üyelere yapılan yazılı davet ile yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri Birim Sekreterliği tarafından yazılı olarak duyurulur.
 • Danışma Kurulu, Birim Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.  Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak duyurulur. 
 • Ancak gerekli durumlarda Bölüm Başkanı’nın çağrısı üzerine kurullar olağanüstü toplanabilir. Kurul üyeleri, Kurul Başkanınca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına yazılı olarak iletir.
 • Kurullar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak katılanların salt çoğunluğuyla kararlar alır. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Geçici gündem

MADDE 10- (1) Kurulların geçici çalışma gündemleri ilgili kurul başkanlıkları tarafından belirlenir. Esas gündemler ise ilgili kurullar tarafından kararlaştırılır.

 • Geçici gündem, bir önceki toplantı ve toplantı sonrası gelişmelere ilişkin bir rapor, Kurul Başkanınca toplantılardan önce üyelere yazılı olarak gönderilir. 
 • Toplantı esnasında tutulan tutanaklar, toplantı sonrası kurul üyelerine yazılı olarak iletilir.
 • Danışma Kurullarının dışardan gelen üyelerine Üniversitenin vizyonu ve misyonu, ilgili birimlerin hedefi, bölümleri ve programları, ders müfredatı ve Danışma Kurulu Yönergesi, gönderilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürütme 

MADDE 11- Bu yönergeyi TED Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı yürütür.