Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

TEDÜ eğitim felsefesinin temel yaklaşımları şu şekildedir: 
• TEDÜ’deki programların yapısı, erkin (liberal) ve öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen bir müfredattır. Seminerler, öğrenen topluluklar, disiplinler arası çalışmalar, bitirme projeleri, dosya düzenlemelerin teşvik edildiği bir program öngörülmektedir. Lisans eğitiminde araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler bu müfredatın parçasıdır. 
• Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi TEDÜ’nün en önemli hedeflerinden biridir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üyelerine ve öğrencilere destek olmak üzere bir “Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning)” kurulmuştur. Tüm öğretim üyelerimizin kendilerini geliştirmeleri, alanlarında ne gibi yaklaşımlar, uygulamalar olduğunu takip etmeleri, kendi tarzlarına ve disiplinlerine uygun yeni öğrenme metotlarını derslerine uyarlamaları desteklenmektedir. 

Psikoloji Bölümü lisans programı, yukarıdaki ana hedefler ışığında, TEDÜ’nün eğitim anlayışına paralel olarak, öğrenici odaklı ve karşılıklı etkileşime dayalı bir eğitim yöntemini benimser. Bu yöntemle derslerde yapılan proje ve grup çalışmaları, sınıf içi tartışma ve sunumlar, konuk konuşmacılar, yerinde gözlem ve araştırma gibi uygulamalarla öğrenciler öğrenmede etkin rol ve sorumluluk alırlar. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde edilgen değil etkin olmaları; derslerde yapılan proje ve grup çalışmalarıyla, sınıf içi tartışma ve sunumlarla, konuk konuşmacılarla, yerinde gözlem ve araştırma gibi uygulamalarla sağlanmaktadır.