Ana içeriğe atla

S.S.S

Psikoloji; biyolojik, sosyal ve psikolojik süreçleri kapsayan zihin işleyişlerini ve davranışları hem birey hem grup düzeyinde inceleyen, bunların altında yatan nedenleri araştıran, bunları anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan, elde ettiği sonuçları uygulamalara döken bir bilim dalıdır. Psikoloji, aynı zamanda bir uzmanlık alanı içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve problemlerin çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı bağımsız bir meslek alanıdır.

Psikoloji nedir?

Psikoloji, mutluluk, başarı, öz saygı gibi insana ait özellikleri ve bunların altında yatan nedenleri bilimsel olarak araştırır. Örneğin, bu araştırmalar sayesinde belki oldukça öznel bir duygu olan mutluluğu değil ama “yaşamdan doyum almayı” etkileyen faktörleri ortaya koyabilir. Ancak, bir sosyal bilim olarak psikoloji, insanın ve insan-çevre etkileşiminin çok yönlü ve karmaşık doğasını da göz önüne alarak, herhangi bir konuda varolan bilimsel verileri, kesin, genel geçer ve dogmatik bilgi olarak sunmaz. Bu noktada, “mutluluğun sırrı” gibi sihirli formüllerin varlığını reddeder. 

Psikoloji mutluluğun sırrını çözebilir mi?

Öncelikle psikolog olabilmek için 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamalısınız. Mesleği herhangi bir psikoloji alanında uzman olarak icra edebilmek için ise o alanda en az yüksek lisans ya da doktora yapmak gerekir. Yetkin bir psikolog olmak için lisans süresince edinilen teorik bilgileri psikolojinin alt alanlarını daha iyi tanımak ve ilerlemek istenilen alana karar verebilmek için alanda gözlem ve uygulamalarla desteklemeli, psikoloji kongrelerine, konferanslarına ya da çalıştaylara katılmalı, bilimsel gelişmeleri takip etmeli, araştırma yaparken ya da mesleki uygulamalarda etik kurallara uygun davranmalısınız. 

İyi bir psikolog olmak için ne yapmalıyım?

Psikologlar, üniversitelerin fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olurlar. Psikiyatristler ise tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, psikiyatri uzmanlığı yapan kişilerdir. Psikiyatri, tıbbın bir alt-alanı olarak, ağırlıklı olarak medikal ya da biyolojik modele dayanan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla, "hekim" üst kimliği taşıyan psikiyatristler, insanı incelerken, bireysel sorunları anlamaya çalışırken ve tedavi ederken daha çok bu bakış açısını temel alırlar. Sosyal bilimler alt yapısından gelen psikologlar ise, insanı psikososyal bir varlık olarak değerlendirip, anlamaya çalışır; bireysel sorunları anlamada ve çözmede psikososyal etkenlere odaklanırlar. Bu iki alan arasında, hiyerarşik bir ilişkiden çok, paralel bir ilişki söz konusudur. İnsan davranışını anlamaya yönelik getirdikleri farklı bakış açılarıyla, birbirini besleyen ve bütünleyen yanları bulunmaktadır. Çağdaş bilim dünyasında disiplinlerarası işbirliğinin de artmasıyla birlikte her iki alanda da biyopsikososyal yaklaşım, yani insanı biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmeye dayalı yaklaşım giderek daha fazla benimsenmektedir. Psikolojinin, psikiyatri ile en çok karıştırılan alt-alanı klinik psikolojidir. Bunun temel nedenlerinden biri, her iki uzmanlık alanındaki kişilerin de çoğunlukla kliniklerde ve ruhsal sorunların değerlendirme, tanı ve tedavisine yönelik olarak çalışıyor olmasıdır. Bu ortaklığa karşın, çalışma alanları ve yöntemleri farklılık göstermektedir. Psikiyatristler, temel yaklaşım olarak farmakoterapiyi (ilaç tedavisi) kullanırken, klinik psikologlar psikoterapi yaklaşımını benimsemektedirler. Unutmayın ki, her psikolog psikoterapist olarak çalışamaz. Klinik psikolog olabilmek için psikoloji lisans eğitiminin üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak gerekmektedir. Psikolojinin çok geniş bir çalışma alanı vardır ve Kariyer Olanakları başlığı altında tanımlanan pek çok farklı mesleki ortamda çalışabilirler.

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir?

4 yıllık Psikoloji Bölümü’nden mezun olduğunuzda çalışabileceğiniz pek çok iş alanı vardır. Bu, devlet kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir yelpazedir. Yüksek lisans, belirlediğiniz bir alanda size uzmanlaşma imkanı sağlayacaktır ve akademik alanda çalışmak için de bir basamak olacaktır. Bunun yanında klinik psikoloji, endüstri/örgüt psikolojisi ve trafik psikolojisi gibi psikolojinin uygulama alanlarında ilerlemek isterseniz yüksek lisans yapmak bir zorunluk olacaktır. 

Psikolog olarak çalışabilmek için yüksek lisans yapmalı mıyım?

Hayır, değildir. Aksine, İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerileri bu yolla daha da gelişeceği için literatürü izleme ve uluslararası iletişiminizi geliştirmede bu durum size bir üstünlük sağlayacaktır. Yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için de İngilizce eğitim almış olmak bir ayrıcalık olacaktır.

Psikoloji Bölümü’nü İngilizce olarak okumak bir dezavantaj mıdır?