Ana içeriğe atla

Tarihçe

TEDÜ Psikoloji Bölümü’nün Kısa Tarihçesi

TED Üniversitesi (TEDÜ) Psikoloji Bölümü, 2015 yılında Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 87 yıllık vizyonunu, TEDÜ’nün diğer bölümlerinin desteğini ve psikoloji biliminin zengin bilgi birikimini temel alarak öğrencilerine çağdaş ve nitelikli bir eğitim verme amacıyla kurulmuştur. İlk kuruluşunda İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olarak eğitim vermeye başlamış, 13 Haziran 2016 tarihinde, Üniversite’de Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte bu Fakülte çatısı altına geçmiştir. Kurucu bölüm başkanı 2013-2015 yıllarını kapsayan dönemde TPD Akreditasyon Üst Kurulu Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Melike Sayıl’dır. Dolayısıyla, bölümün ve programın yapılanması dönemin akreditasyon ölçütlerine uygun olarak ve Yüksek Öğretim Kurulu isterleri ve TEDÜ Kalite Güvence Sistemi ölçütleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

13 Haziran 2016 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte Prof. Dr. Melike Sayıl fakülte dekanlığına, öğretim üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ise bölüm başkanlığı görevine atanmıştır. Prof. Dr. Melike Sayıl 2020 yılına değin Dekanlık görevini sürdürmüştür. Aralık 2016’da TEDÜ Rektör Yardımcısı olarak göreve başlayan Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık, Temmuz 2017’den itibaren vekaleten Rektörlük görevini yürütmüş; Haziran 2018’de ise asalaten Rektör olarak atandığı Rektörlük görevini Ağustos 2021’e kadar sürdürmüştür.

TEDÜ Psikoloji Bölümü ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılı güz döneminde almış ve ilk lisans mezunlarını 2019 bahar döneminde vermiştir. 2016 yılında Bölümümüzün ilk lisansüstü programı olan Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı kurulmuş ve öğrenci almaya başlamıştır. 2020 yılında ise Klinik Psikoloji Doktora Programı yaşama geçirilmiştir. Düzenli olarak açılmakta olan lisansüstü programları aracılığıyla çok sayıda genç bilim insanının ve uygulamacının yetiştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Bölümümüz her yıl akademik kadrosunu genişleterek, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, sinirbilim ve gelişim psikolojisi alanlarından 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

2016 yılında içinde Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Gerçek Yaşam Bilişleri Laboratuvarı bulunan Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. 2017 yılında ise, 2017-2020 yılları arasında Bölümüzde görev yapan sinirbilim öğretim üyeleri tarafından Karşılaştırmalı Biliş Laboratuvarı kurulmuştur. Sonraki yıllarda ise, öğretim üyelerinin araştırma ilgileri ve çalışma alanları doğrultusunda aktif olarak araştırma veya hizmet üreten bazı grup ya da birimler oluşturulmuştur. Bunlar, Travma, Kayıp ve Yas Çalışma Grubu, Politik Psikoloji Laboratuvarı, Afetlerde Dayanıklılık ve Hazırlıklı Olma Laboratuvarı ve Toplumsal Cinsiyetin Sosyal Psikolojisi Laboratuvarı’dır.

TEDÜ Psikoloji Bölümü kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içerisinde, başta Ulusal Psikoloji Kongresi olmak üzere önemli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmıştır. TEDÜ Psikoloji Bölümü ve TPD işbirliğinde 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında “Bilimlerin Kesişme Noktasında Psikoloji” ana temasıyla düzenlenen 20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde, Türkiye’den ve yurt dışından önde gelen bilim insanları davetli konuşmacı olarak yer almıştır. TEDÜ kampüsünde gerçekleşen ve 1000 katılımcı tarafından izlenen kongre günümüze kadar gerçekleşenler arasında en geniş katılımlı Ulusal Psikoloji Kongresi olmuştur. TEDÜ Psikoloji Bölümü Ekim 2019’da yine geniş bir katılımcı kitlesinin izlediği 1. Ankara Travma Sempozyumu’nu ve Mayıs 2019’da Ankara Bilişsel Psikoloji Buluşması’nı düzenlemiştir. Bunlara ek olarak; diğer üniversitelerden davetli öğretim üyelerinin de katılımlarıyla çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

TEDÜ Psikoloji Bölümü, 2020 Mayıs ayında pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak hem Üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarına hem de topluma yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütmek üzere “TEDU COPeS: Coronavirüs Psiko-Sosyal Destek Ekibi”ni kurmuştur. Ekip içerisinde TEDÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve mezunlarından oluşan 100 kişiyi aşkın bir gönüllü grubu yer almaktadır.

TÜBİTAK tarafından 2020’de yayınlanan ve üniversitelerin araştırma alanları bazındaki performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini içeren “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasına göre TEDÜ Psikoloji Bölümü Türkiye'deki psikoloji bölümleri arasında kalite ölçütlerine göre 5. sırada, hacim ölçütlerine göre ise 11. sırada yer almaktadır. Hem hacim hem de kalite göstergeleri açısından birlikte değerlendirildiğinde de bölümün yine ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. TEDÜ Psikoloji Bölümü, öğretim kadrosu, öğrencileri ve mezunları ile birlikte 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı bu konumu korumak ve daha ileriye taşımak üzere çalışmaya devam etmektedir.  

TEDÜ Psikoloji Bölümü Lisans Programı YÖK’ün verdiği yetki ile Türk Pskologlar Derneği Akredtasyon Üst Kurulu tarafından 2022 yılında akredite edlmiştir.